Semalt boýunça işiňiz üçin güýçli web sahypasyny çykarmak programmalary

Işiňiz, gözlegiňiz ýa-da işiňiz üçin maglumatlary ulanmaly bolsaňyz, Netscape Navigator ýa-da Internet Explorer-de sahypalaryň ýüklenmegine garaşmakdan erbet zat ýok. Internetde gezip ýörkäňiz, haýal birikmek meselesi bilen ýüzbe-ýüz bolup bilersiňiz we zerur maglumatlaryň köpüsini ýitirip bilersiňiz. Müňlerçe sahypasy bolan agyr web sahypasyny ýa-da blogy görýän bolsaňyz, şol sahypalaryň dogry açylmagy üçin syçanjygyňyza birnäçe gezek basmaly bolarsyňyz. Bagtymyza, ýörite web çykaryjy programmalar halaýan sahypalaryňyzy hiç hili kynçylyksyz ýüklemegi aňsatlaşdyrýar. Web çykaryjy, aslynda gözlegçilere, journalistsurnalistlere, talyplara, telekeçilere we marketologlara maglumatlary aňsatlyk bilen çykarmaga we ýokary tizlik bilen dürli web sahypalaryny görmäge kömek edýän belli bir programma. Bu ýerde iň ygtybarly gurallaryň käbiri beýan edildi.

1. SurfOffline:

“SurfOffline” internetdäki iň oňat we meşhur web çykaryjylaryň biridir. Bu gural bilen näçe elementi göçürip almak isleýändigiňizi kesgitläp bilersiňiz we çykaryljak sahypalaryň sanynda hiç hili çäklendirme ýok. Şeýle hem, maglumatlary göçürip almak üçin web sahypaňyzda FTP gerek däl. Bu gural Windows, Vista, XP we şuňa meňzeş operasiýa ulgamlary bilen gabat gelýär.

2. Web sahypasy eXtractor:

Iň ajaýyp we giňden tanalýan web çykarmak programmalarynyň biridir. “EXtractor” web sahypasy programmistler üçinem, programmist däller üçinem peýdaly we onlaýn gözlegleriňizi aňsat we çaltlaşdyrýar. Bu güýçli guralyň kömegi bilen tutuş web sahypasyny ýa-da böleklerini göçürip alyp bilersiňiz. Ulanyjy üçin amatly interfeýs we islendik paneli has gowy tertipleşdirmäge we tertipleşdirmäge kömek edýän dolandyryş paneli bilen bellidir. Web sahypasy eXtractor ähli Windows wersiýalary we iPhone enjamlary bilen gabat gelýär.

3. SiteSucker:

Sitesucker, esasan, web sahypasyny göçürip almaga kömek edýän we internet birikmäňize üýtgeşmeler girizýän Mac programmasydyr. Oflayn ulanmak üçin gaty diskiňizde islenýän sahypalary, suratlary, stil sahypalaryny we PDF-leri aňsatlyk bilen göçürip biler. URL-ni “SiteSucker” interfeýsine girizmeli, ol islenýän maglumatlary awtomatiki göçürip alar. Bu programma Mac OS X 10.11 talap edýär we SiteSucker web sahypasyndan göçürip alyp bolýar.

4. Grab-a-Saýt:

Grab-a-Saýt iň güýçli we giňişleýin web çykarmak gurallarynyň biridir . Oflayn we onlaýn işleýär we grafika, sahypalar, ses faýllary we wideolar ýaly goldaýan faýllar bilen birlikde birnäçe gezek web sahypasynyň nusgalaryny döredip biler. Bu gural, şol bir wagtyň özünde dürli saýtlardan faýllary hem alyp biler, köp wagt we güýji tygşytlap biler. ASP, PHP, Cold Fusion we JR dilleriňize laýyk gelýär we statiki HTML-e öwrüp bilýär. Bu mugt programma Windows 7, Vista, XP, Windows Me we Win98-de işleýär.

5. WebWhacker 5:

“Blue Squirrel” -iň iň soňky brauzerine “WebWhacker 5” diýilýär. Awtonom ulanyjylar üçin tutuş bir sahypany gaty diskiňize göçürip biler we mugallymlar we okuwçylar üçin okuw meýdançasy bolup hyzmat eder. Maglumatlaryňyzy hil taýdan gurnamak we yzygiderli gözegçilik etmek, talaplaryňyza görä tertiplemek we täzelemek aňsat. Mundan başga-da, WebWhacker sahypaňyzyň katalog gurluşlaryny köpeldip biler we Vista, XP we Windows 7 bilen gabat gelýär.

send email